Ons centrum wil een plaats zijn waar iedereen welkom is en zich welkom voelt bij een of meerdere activiteiten. Van belang is dat de sfeer open, uitnodigend, respectvol en transparant is. Leraren, bestuur en vrijwilligers  zijn zich ervan bewust dat het fundament van een spiritueel leven gevormd wordt door aandacht en zorg voor zichzelf, voor anderen en voor elkaar. 

Wij gaan er daarbij vanuit dat ieder mens uniek is en in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor (al dan niet gemaakte) keuzes en daarop aanspreekbaar is op een geweldloze wijze:

- het te allen tijde naleven van de (eigen) waarheid

- afzien van het toebrengen van kwetsuur of andere schade

- rekening houden met alle betrokkenen.

We weten dat dit niet altijd mogelijk is, maar steeds weer beoefenen we wel die intentie.

Omdat wij allen mensen zijn, hebben wij ook te maken met emoties, gevoelens, meningen en overtuigingen die onze ervaringen kleuren, beperken, versterken. Goed en slecht projecteren we soms in anderen. Een groot menselijk thema daarbij is macht en onmacht, waarbij grensoverschrijdingen tussen mensen - in welke vorm dan ook -op de loer liggen.  

Doordat Zen Centrum Rotterdam aangesloten is bij de White Plum Asangha, volgen we de richtlijnen daar geformuleerd (zie ook www.whiteplum.org). 

Wij verbinden ons aan de volgende ethische richtlijnen:

1. Om niet te doden en het leven te ondersteunen
We erkennen hierbij de onderlinge verbondenheid met alle levende wezens en respect voor alle leven. We werken eraan om ons begrip van niet-doden en niet-kwetsen in al onze handelingen te verfijnen.
In geval van een conflict tussen deelnemers en/of bestuursleden en/of leraren wordt gezocht naar een vorm van bemiddeling, waarin de verschillende belanghebbenden gehoord worden en waarmee gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht. Naast de leraar, die als eerste de positie van vertrouwenspersoon voor allen heeft, zijn er ook twee vertrouwenspersonen bij wie men te rade kan gaan. Hun namen en telefoonnummers staan vermeld op de website. En uiteraard staat het een ieder vrij om naar een eigen vertrouwenspersoon te gaan.

2. Om niet iets te nemen dat ons niet geven is en eigendommen van anderen te respecteren
ZCR is een Stichting en valt onder de wettelijke normen van besturen. WIj hanteren een open beleid met betrekking tot onze financiën. Alle stukken zijn voor de deelnemers toegankelijk.

3. Om niet te liegen, maar de waarheid te spreken

We beoefenen heldere, respectvolle en eerlijke communicatie, tijdens de lessen, in vergaderingen en in onderlinge betrekkingen.
We respecteren het als iets ons expliciet in vertrouwen verteld is.
We spreken uit wat juist en zinvol is en we onthouden ons van roddel en achterklap.

4. Om geen seksuele onzorgvuldigheid te begaan
De verhouding leraar – leerling is er een van vertrouwen. Dat betekent dat de leraar zijn positie dient te kennen en dat seksueel – of emotioneel overschrijdend gedrag nooit passend is.

5. Om gegeven vertrouwen te waarborgen
In de persoonlijke gesprekken met de leraar is vertrouwen uiterst belangrijk. Wat besproken wordt, blijft vertrouwelijk en zal niet aan derden meegedeeld worden, behalve als dat in overleg met de persoon in kwestie is besproken.